Bradley Castellanos


Blotter V, 2017
Acrylic on paper
21" x 15"